Rada Rodziców

  

Rada rodziców jest społecznym organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców uczniów.

Rada rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami.

 W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:

Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:

Skarbnik:
Sekretarz:

 
Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa § 37 STATUTU SZKOŁY oraz wewnętrzny Regulamin Rady Rodziców, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.