Wicedyrektor Szkoły

 Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego,  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.
 
Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w
§ 29 STATUTU SZKOŁY.
 
Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie są:

d/s klas I-III mgr Barbara Faryniarz,    d/s klas IV-VIII mgr Anna Sieńczak