Dyrektor Szkoły

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w §23 i 24  STATUTU SZKOŁY.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie jest mgr Marzena Jabłońska.