Organy Szkoły

 

Organy Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

w Gryfinie

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Wicedyrektorzy Szkoły
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców
  5. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.